1. Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia len pri nákupe v internetovom obchode www.moto-moto.sk. Internetový obchod prevádzkuje spoločnosť MOTO Slovakia, s.r.o.

Pezinská 483/250

902 01 Vinosady

 

IČO:46060502

DIČ: 2023247776

DIČ DPH: SK2023247776

 

Korešpondenčná adresa :

Moto Slovakia,s.r.o.

Modranská 156

90201 Vinosady

 

Kontakt : Michal Fraňo 

+421 907 725 500

obchod@moto-moto.sk

 

Bankové spojenie:

VUB , a.s.

IBAN

SK10 0200 0000 0042 8514 3256

SWIFT

SUBASKBX
podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník).

2. Dodanie tovaru

Po potvrdení objednávky mailom je objednávka platná a nami zaevidovaná. Ak sú všetky položky Vašej objednávky na sklade, zašleme Vám ich najneskôr do týždňa. Väčšinou však skôr. V prípade, že sa objednaný tovar nenachádza na sklade, budete okamžite kontaktovaný a zašleme vám informácie o termíne dodania.

3. Doprava

Zásielky sú posielané prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom. V prípade Slovenskej pošty je tovar zasielaný na dobierku.

4. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.moto-moto.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane podmienok reklamácie, a že s nimi súhlasí.
2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, prevzatím tovaru.
6. Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.moto-moto.sk, dáva kupujúci súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

5. Vrátenie tovaru

V súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. má kupujúci-spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena:
- pre vrátenie tovaru nám doručte tovar (poštou, kuriérom, osobne) do sídla spoločnosti spolu s kópiou faktúry a číslom bankového účtu na ktorý budú peniaze vrátené.
- v prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, je nepoškodený, zabalený v originálnom obale a so všetkým príslušenstvom čiže úplný, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu kúpnej ceny. Tovar musí byť odoslaný s kópiou dokladu o kúpe.
- ak kupujúci vráti tovar použitý, poškodený a kompletný, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu a o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej kúpnej ceny tovaru za každý deň používania tovaru ( v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).
- ak kupujúci vráti tovar použitý, poškodený a nekompletný, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o cenu za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu a o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej kúpnej ceny tovaru za každý deň používania tovaru ( v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).
- náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi hradí v plnej výške kupujúci
- peniaze (celá suma alebo relevantná časť) za tovar Vám budú vrátené prevodom na Váš účet alebo poštovou poukážkou v zmysle zákona najneskôr do 15 dní.
- v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.
V súlade s  § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci-spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napríklad z hygienických dôvodov - prádlo a podobne)
- predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou a teda je bez závad pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má zákazník právo od zmluvy odstúpiť.
- V prípade, že nebude k tovaru pribalená faktúra alebo potvrdenie prijatia objednávky, nie je možné žiadosť o vrátenie peňazí vybaviť! 

6. Reklamácia

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezokladne nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Sídlo spoločnosti slúži aj ako hlavné a jediné servisné stredisko. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
V zmysle zákona sa na tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak.

7. Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, tak ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného či poštovného uvedeného v katalógu internetového obchodu www.moto-moto.sk, ak sa to dokázateľne v konkrétnom prípade nedohodlo inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.
3. Storno objednávky môže zákazník bez súhlasu predajcu uskutočniť maximálne do 6 hodín od objednania alebo ak dodávateľ prekročí písomne potvrdenú dodaciu lehotu. V ďalších prípadoch je potrebná dohoda s predajcom.

Obchodné podmienky na stiahnutie tu